MaxPraga Klub | Max Praga

MAXPRAGA KLUB

Podmínky členství

Jak se stát členem klubu?

Členem MaxPraga Club se může stát pouze fyzická osoba. Při nákupu jakéhokoliv zboží vyplníte registrační formulář. Poté se Vám začnou na klubové konto načítat všechny Vaše nákupy. Každý z nich Vás přiblíží k získání slevy. Dle preference našich stávajících klientek jsme připravili členství bez členské karty. Pro snadnou identifikaci v případě, že jste u nás zaregistrovaná, stačí v obchodech MaxPraga a MaxStyle sdělit u pokladny Vaše jméno nebo registrační číslo, které Vám bylo přiděleno. Při změně osobních údajů volejte na tel. +420 224 221 587 nebo pište na max@maxpraga.cz

Nakupujte a hodnota nákupu se Vám načítá

Při každém nákupu v prodejnách společnosti MaxPraga a MaxStyle v Praze (Max Mara, Weekend Max Mara, Marina Rinaldi, Marella) sdělíte u pokladny své jméno a personál prodejny Vám zaregistruje nákupy na Váš zákaznický účet. Všechny nákupy v obchodech společnosti MaxPraga se Vám načítají na jedno konto. Zákaznické konto a dosažená sleva jsou nepřenosné.

Výše slev, využití minimálně na období jednoho roku

Když dosáhne celková suma na Vašem klubovém kontě částky 50.000,- Kč, získáváte slevu 5 %, která je uplatnitelná při následujícím nákupu a platná po dobu celého následujícího kalendářního roku. Po dosažení kumulované hodnoty 140.000,- Kč, započítávané v daném kalendářním roce, dostáváte automaticky slevu 10 % uplatnitelnou při následujícím nákupu a platnou po dobu celého následujícího kalendářního roku. Sleva trvá, pokud klientka i v následujícím roce dosáhne požadovaného limitu. V opačném případě sleva zaniká. Informaci o aktuálním stavu účtu Vám poskytne personál v našich prodejnách. Klubová sleva platí na veškeré nezlevněné zboží v obchodech MaxPraga a MaxStyle. Na zlevněné zboží není poskytována další sleva. Tyto nákupy jsou nicméně načítány na konto člena klubu a pomáhají tak k získání klubové slevy na nezlevněné zboží.

Další výhody členství

Kromě pravidelné informovanosti o novinkách, přednostních sezónních slevách, speciálních a společenských akcích organizovaných společností MaxPraga a MaxStyle, máte možnost využít např. extra otevírací dobu, doručení nakoupeného zboží kurýrní službou, základní krejčovské úpravy na u nás zakoupené oděvy atd. Jako narozeninový dárek jsme pro členy MaxPraga klubu připravili voucher v hodnotě 1.000,- Kč, který lze využít v den narozenin nebo v dalších dvou následujících dnech v jednom z obchodů MaxPraga a MaxStyle. Voucher je zasílán emailem a podmínkou pro jeho obdržení je platná emailová adresa. Současné podmínky MaxPraga Club jsou platné od 1. 2. 2015 do odvolání.

Aktualizovaná pravidla zákaznického programu v návaznosti na GDPR

Společnost MAXPRAGA s.r.o., se sídlem Havelská 494/31, PSČ 110 00, IČ: 251 17 840, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51180 (dále jen „Společnost“) ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), informuje své zákazníky (subjekty údajů) o následujících skutečnostech:

 1. Zákazník svým podpisem na Přihlášce výslovně souhlasí s tím, aby Společnost jako správce ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a nařízení zpracovávala prostřednictvím elektronické databáze jeho osobní údaje, které získá z Přihlášky zákazníka a dále osobní údaje, které získá v souvislosti s obchodním stykem se zákazníkem, a to formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, zpřístupňování vybraným zaměstnancům Společnosti, tříděním a vyhodnocováním informací pro marketingové účely a obdobným zpracováním (také jen „souhlas se zpracováním údajů“). Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa, email, telefon, datum narození, údaje o nákupech.
 2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby Společnost jako správce zpracovávala v souladu s platnou legislativou osobní údaje za účelem vytvoření databáze zákazníků, nabízení obchodu a služeb a za účelem reklamní a marketingové činnosti.
 3. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a nařízení bude Společnost. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům zákazníka v rozsahu vymezeném v bodě 1 mají zaměstnanci Společnosti, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zákazníka.
 4. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného (určených) zpracovatele (zpracovatelů), přičemž zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel (zpracovatelé) již nepodléhají dalšímu souhlasu zákazníka. Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy.
 5. Souhlas pro zpracování osobních údajů uděluje zákazník na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoliv odvolat písemně na adresu sídla Společnosti či zasláním e-mailu na adresu max@maxpraga.cz. Souhlas je možno odvolat též vyplněním tiskopisu na prodejně Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 6. Zákazník souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů Společnosti, informací o slevě, dárkových poukazů apod. na jeho korespondenční a emailovou adresu, popř. zasílaných formou SMS. Zákazník může odmítnout souhlas s takovýmto využitím svých korespondenčních údajů písemným oznámením na adresu Společnosti či na e-mailovou adresu max@maxpraga.cz. Souhlas se zasíláním propagačních a reklamních materiálů Společnosti je možno odvolat též vyplněním tiskopisu na prodejně Společnosti.
 7. Zákazník souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů Společnosti, informací o slevě, dárkových poukazů apod. na jeho korespondenční a emailovou adresu, popř. zasílaných formou SMS. Zákazník může odmítnout souhlas s takovýmto využitím svých korespondenčních údajů písemným oznámením na adresu Společnosti či na e-mailovou adresu max@maxpraga.cz. Souhlas se zasíláním propagačních a reklamních materiálů Společnosti je možno odvolat též vyplněním tiskopisu na prodejně Společnosti.
 8. Na základě písemné žádosti zákazníka Společnost bez zbytečného odkladu sdělí zákazníkovi identifikační údaje zpracovatele osobních údajů. Společnost dále bez zbytečného odkladu sdělí zákazníkovi informace o zpracování osobních údajů tohoto zákazníka na základě jeho žádosti a po úhradě přiměřených nákladů s tím spojených.
 9.  V případě, že zákazník zjistí nebo se domnívá, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může:
  8.1. požadovat Společnost nebo zpracovatele o vysvětlení;
  8.2. požadovat od Společnosti či zpracovatele přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka;
  8.3. požadovat od Společnosti či zpracovatele opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování;
  8.4. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to kterýmkoliv ze způsobů uvedených v bodě 5.;
  8.5. podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Osobní údajezákazníků budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to zaměstnanci správce nebo určeného zpracovatele.
 11. Dojde-li k aktualizaci znění tohoto poučení zákazníka o zpracování jeho osobních údajů, bude nové znění uvedeno na webových stránkách Společnosti.
 12. Společnost osobní údaje poskytnuté zákazníkem zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.
 13. Poskytování osobních údajů není povinné a z neposkytnutí souhlasu neplynou žádné právní následky pro zákazníka.

OBCHODY MAXPRAGA A MAXSTYLE

Max Mara – Havířská 1, Praha 1, 110 00,
e-mail: maxmara-havirska@maxpraga.cz, tel. +420 728 663 322

Weekend Max Mara – Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1, 110 00,
e-mail: weekendmaxmara@maxstyle.cz, tel. +420 774 413 885

Weekend Max Mara – Centrum Chodov, Roztylská 2321/19, 140 00 Praha 11
e-mail: weekendmaxmara-chodov@maxstyle.cz, tel. +420 775 578 718

Marina Rinaldi – Široká 10, Praha 1, 110 00,
e-mail: marinarinaldi-siroka@maxpraga.cz, tel. +420 774 500 662

Marella Železná 22, Praha 1, 110 00
e-mail: marella@maxpraga.cz, tel. +420 725 593 107

Přejít nahoru